WebInnsyn brukerveiledning

Generelt om LGIS

LGIS er en forkortelse for Landbruksforvaltningens Geografiske InformasjonsSystem. Funksjonene i LGIS er knyttet til følgende datakilder:

  • LREG (Landbruksregisteret, representasjonspunkt for landbrukseiendommenes driftssenter)
  • Matrikkelen (digitalt eiendomskart med eiendomsteiger)
  • AR5 (Arealressurskart)

Matrikkelen og AR5-datakildene benyttes i LGIS i arealanlyser ved såkalt overlay-analyse (spatial queries) mellom datasettene. Dette utføres for å finne arealer ut fra hvilket markslag vi har innen hver eiendom. Aktuelle eiendommer finnes gjennom en kobling mellom LREG og Matrikkelen.

LREG

Funksjonene i LGIS tar utgangspunkt i landbrukseiendommer. Disse ligger lagret som punkt i Landbruksregisteret. Hvert punkt er registrert med blant annet et gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt et festenummer (GID). LREG har i tillegg data for å kunne koble hver slik GID til grunneiendommer. En landbrukseiendom vil derfor alltid bestå av en eller flere grunneiendommer.

LGIS søk

Du kan søke på en landbrukseiendom ved å oppgi minimum et gårdsnummer, eventuelt også gårdsnummer og festenummer:

Nedtrekkslista bestemmer om du skal søke etter landbrukseiendommen direkte (LGID), eller søke etter landbrukseiendommen ved å angi en grunneiendom som inngår i den (GID).

Ønsker du å vise flere landbrukseiendommer samtidig, kan du legge til disse her ved å klikke på pluss-knappen.

Klikk knapp for Grunneiendommer for å finne alle grunneiendommer til dine valgte landbrukseiendommer. Deretter kan du velge visning av gårdskart basert på et gitt datasett:

De valgte eiendommene vil tegnes ut i kartet snittet med flatene fra datasettets hovedklasser. Under kartet vises en enkel statistikk over arealfordeling basert på eiendom og arealtype.

LGIS utskrift

Beregnet areal vises i titlene i tegnforklaringen:

LGIS -> LIB

Landbrukseiendommer som er slått opp på kartet ved hjelp av LGIS, kan overføres til landbruksforvaltningens egne verktøy (LIB og AJOUR) og behandles videre der. WebInnsyn produserer en tekst-fil med en GID per linje. Lagre denne et sted der de aktuelle verktøy forventer å finne den.


Til toppen av siden Valid XHTML 1.0!